Rising Storm

شبیه بسیاری از همتایان تیراندازی ریلی Time Crisis خود، یعنی Crisis Zone است که از سیستم پوشش پدال پا استفاده می‌کند، اما یک مسلسل را به عنوان سلاح پیش‌فرض و یک سپر بالستیک دستی در اختیار بازیکن قرار می‌دهد.فشار دادن روی پدال به بازیکن این امکان را می دهد که سپر را پایین بیاورد و حمله کند، اما آنها را در معرض آتش دشمن قرار می دهد. رها کردن پدال به بازیکن این امکان را می دهد که سپر را بالا بیاورد، سلاح خود را دوباره پر کند و بازیکن را در برابر انواع آسیب های معمولی غیرقابل نفوذ کند، اما آنها را قادر به حمله نمی کند.
همچنین بازی برای هر بخش محدودیت زمانی دارد. این بازیکن را مجبور می‌کند تا به جای اینکه زمان زیادی را پشت سپر خود پنهان کند، حمله کند و خطر کند، در غیر این صورت با آسیب‌هایی که در زمان تمام شدن تایمر رخ می‌دهد، مواجه خواهند شد.