Out Run

یک بازی ویدیویی رانندگی سه بعدی است که در آن بازیکن یک فراری Testarossa Spider را از دید سوم شخص عقب کنترل می کند.دوربین در نزدیکی زمین قرار می گیرد و موقعیت راننده فراری را شبیه سازی می کند و دید بازیکن را به فاصله محدود می کند.پیچ های جاده، تاج ها و شیب ها، که با پنهان کردن موانع پیش رو مانند ترافیک که بازیکن باید از آنها اجتناب کند، چالش را افزایش می دهد.هدف از این بازی رسیدن به خط پایان در برابر یک تایمر است. دنیای بازی به چند مرحله تقسیم می‌شود که هر کدام به یک نقطه بازرسی ختم می‌شوند و رسیدن به انتهای یک مرحله زمان بیشتری را فراهم می‌کند.نزدیک پایان هر مرحله، مسیر دوشاخه می شود تا به بازیکن امکان انتخاب مسیرهای منتهی به پنج مقصد نهایی را بدهد.